UA
 • Huisregels thuiswedstrijden

 • Huisregels vv ASWH bij thuiswedstrijden 1e elftal

  Deze huisregels bevatten een samenvatting van de belangrijkste regels die gelden in verband met het bezoeken c.q. betreden van het sportpark Schildman c.q. het hoofdveld van ASWH bij thuiswedstrijden van het 1e elftal van ASWH.

  ALGEMENE REGELS

  • Betreding van het hoofdveld en daarmee verbonden terreinen en gebouwen geschiedt geheel voor uw eigen risico. De vv ASWH is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die wordt geleden door een bezoeker. Schade die moedwillig is aangericht door bezoekers zal worden verhaald op de dader(s).
  • Omwille van de veiligheid en om uw bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen, moeten aanwijzingen en instructies van stewards, beveiligingspersoneel en politie stipt worden opgevolgd. Instructies en aanwijzingen van de vv ASWH die op of rond het hoofdveld op borden, papieren of pamfletten staan dienen eveneens stipt te worden opgevolgd.
  • Wanneer de vereniging of medewerkers in diskrediet worden gebracht en/of aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan toegang tot het terrein worden geweigerd of kan dit leiden tot verwijdering.
  • Fietsen en auto’s dienen op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd te worden.
  • Alcoholhoudende dranken zijn alleen verkrijgbaar voor personen van 18 jaar en ouder.
  • Het nuttigen van alcoholhoudende dranken is alleen toegestaan in de kantine en op het terras bij de blokhut.
  • Het is verplicht een identificatiebewijs bij zich te hebben en direct te laten zien aan de stewards, beveiligingspersoneel en politie wanneer daarom wordt gevraagd.
  • De vv ASWH is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, diefstal en/of schade aan goederen.
  • Op verzoek van de stewards, beveiligingspersoneel en politie dient men de ledenpas, de sponsorpas dan wel een geldig toegangsbewijs te tonen bij de ingang tot het hoofdveld.
  • De vv ASWH behoudt zich het recht voor alle bezoekers te mogen te mogen fouilleren alsmede tassen en bagage te controleren. Ter plekke kunnen verboden voorwerpen in beslag genomen worden.

  HET IS VERBODEN

  • Het is niet toegestaan om alcohol en/of drugs en/of overige mogelijk het gedrag beïnvloedbare stof (waaronder lachgaspatronen) mee te nemen en/of te verhandelen op het sportpark Schildman en daarmee verbonden terreinen en gebouwen. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of drugs en/of overige mogelijk het gedrag beïnvloedbare stof (waaronder lachgaspatronen) het hoofdveld te betreden. In het geval u merkbaar onder invloed van alcohol en/of drugs en/of overige het gedrag beïnvloedbare stof (waaronder lachgaspatronen) verkeert, kunnen stewards, beveiligingspersoneel en politie u de toegang tot het hoofdveld weigeren of u van het sportpark Schildman verwijderen.
  • Glaswerk en/of blikjes bij zich te hebben of uit de kantine mee naar buiten mee te nemen. Op het terras, bij de blokhut, dient men binnen de omrastering te blijven.
  • Vuurwerk, fakkels en rookpotten bij zich te hebben.
  • Confetti, serpentine en ander brandbaar materiaal bij zich te hebben.
  • Slag-, steek-, stoot of vuurwapens bij zich te hebben.
  • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
  • Huisdieren mee te nemen naar het hoofdveld en de daarmee verbonden terreinen en gebouwen.
  • Zich vocaal of via spandoeken discriminerend of aanstootgevend uit te laten.
  • Dat bezoekers worden lastig gevallen.
  • De velden en de kleedkamers te betreden.
  • De nooduitgangen te belemmeren en/of te openen.
  • Om voor de wedstrijd en tijdens de rust het speelveld te betreden.

  Wanneer aanwijzingen van de stewards, beveiligingspersoneel en politie niet worden opgevolgd en/of een strafbaar feit wordt gepleegd wordt men verzocht het sportcomplex te verlaten. Er kan aangifte bij de politie gedaan worden.

  Het bestuur van de vv ASWH probeert het de bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Mocht iemand zich onheus bejegend voelen dan kan hij/zij tot uiterlijk zes weken na het voorval een schriftelijke klacht indienen, te richten aan veiligheidzaken@aswh.nl