ASWH
Sancties
Het schorsings- en verwijderingsprotocol naar aanleiding van ongewenst en/of wangedrag van leden, trainers/leiders, ouders, publiek van ASWH.

Gedragscode
Indien wangedrag zich manifesteert dienen maatregelen genomen te worden. De bedoelde maatregelen richten zich tegen wangedrag door leden en niet-leden. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan: beledigingen en discriminerende opmerkingen, onsportief spel, bedreigingen, handtastelijkheden en geweld.

De vv ASWH zal sancties opleggen aan (kader)leden, die zich voor, tijdens of na verenigingsactiviteiten (wedstrijden, trainingen en overige activiteiten) misdragen hebben, tegenover (assistent) scheidsrechters, eigen (kader)leden en/of (kader van) de tegenpartij. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging zullen sancties opgelegd worden die variëren van een berisping tot een royement. In alle gevallen kan het bestuur van de vereniging variëren het desbetreffende lid, hangende de procedure, met onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing opleggen.

Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van voorlopige maatregelen tegen een zich misdragend lid niet zal laten afhangen van de (later te ontvangen) uitkomsten van de KNVB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB bekend is gemaakt, zal met het bepalen van de definitieve strafmaat door het bestuur hiermee rekening kunnen worden gehouden.

De Waarden en Normen (vertrouwens)Commissie beoordeelt een situatie, in zijn uiteindelijk advies (en ook het bestuur in haar besluit), niet los van de KNVB-reglementen en rapportages (bijvoorbeeld een wedstrijdformulier).

Sancties kunnen worden opgelegd indien het gedrag van leden conflicten geeft met de binnen ASWH geldende waarden en normen, zoals die zijn vastgelegd in de gedragscodes.

Binnen ASWH onderscheiden we de volgende sancties:

BERISPING
Een corrigerende opmerking, een kort opvoedkundig gesprek, een directe c.q. extra wisselbeurt.
Een berisping volgt direct op het vertoonde wangedrag. De coach of leider motiveert de berisping kort aan de speler. Beroep is niet mogelijk. Een gesprek met de ouders is alleen noodzakelijk bij herhaling.

UITSLUITING
Uitsluiting voor 1 of meerdere wedstrijd(en)
Uitsluiting geldt voor de eerstvolgende wedstrijd na het vertoonde wangedrag. Uitsluiting vindt plaats na overleg met het (jeugd)bestuur of als dat niet mogelijk is, na overleg tussen de leider, trainer, technisch coördinator en voorzitter van de jeugdafdeling. Bij het ten uitvoer brengen van deze sanctie worden de betreffende speler en zijn ouders uitgenodigd voor een gesprek. Beroep is echter niet mogelijk.
De leider houdt bij wie, wanneer en waarom een uitsluiting heeft gehad en draagt lx per maand zijn administratie over aan de Waarden en Normen Commissie.

N.B. Deze 2 sancties (t.w. berisping en uitsluiting) kunnen dus worden opgelegd zonder tussenkomst van de Waarden- en Normen Commissie.

SCHORSING
Uitsluiting van deelname c.q. bijdragen verenigingsactiviteiten voor meer dan één wedstrijd c.q. bepaalde tijd    
Uitsluiting geldt voor de eerstvolgende wedstrijd na het vertoonde wangedrag. Uitsluiting vindt plaats na overleg met het (jeugdbestuur) of als dat niet mogelijk is, na overleg tussen de leider, trainer, technisch coördinator en voorzitter van het (jeugd)bestuur. Bij het ten uitvoer brengen van deze sanctie worden de betreffende speler en zijn ouders uitgenodigd voor een gesprek. Beroep is echter niet mogelijk. De leider houdt bij wie, wanneer en waarom een uitsluiting heeft gehad en draagt lx per maand zijn administratie over aan de Waarden en Normen Commissie.

N.B. Deze 2 sancties (t.w. berisping en uitsluiting) kunnen dus worden opgelegd zonder tussenkomst van de Waarden- en Normen Commissie.

ROYEMENT
Definitieve uitsluiting van deelname c.q. bijdragen aan verenigingsactiviteiten
Een beschrijving van te nemen maatregelen bij wangedrag in voorkomende situaties is terug te vinden in de Incidentenlijst. Hieronder volgt een extra toelichting:
Royement
Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen. (gedragscodes) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk bezwaar mogelijk bij de ALV. Gedurende de beroepstermijn en hangende het bezwaar is de betrokkene geschorst.

Wangedrag van niet-leden
De vv ASWH zal de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouw, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers die zich misdragen hebben. De duur van het toegangsverbod zal afhangen van de aard en de zwaarte van de misdraging. Beroep hiertegen is niet mogelijk.
Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker niet laat afhangen van het optreden van KNVB, politie of justitie.

ASWH verplicht zich bij ernstig wangedrag van niet-leden tot:
  • het vragen van politiebijstand, indien (assistent)scheidsrechters of een (kader)lid van de bezoekende of eigen vereniging daarom vraagt met het oog op doen van aangifte;
  • het volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het zonodig doen van aangifte;
  • het vragen om politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
  • de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters;
  • alle vormen van fysiek geweld aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van getuigen.
OVERIG BELEID
De voetbalvereniging spreekt de intentie uit om:
een door een andere vereniging geroyeerd lid alleen in overleg met het bestuur te accepteren;
bij aanmelding van een nieuw lid een eventueel door de KNVB opgelegde sanctie over te nemen.
In bovenstaande situaties kan slechts met toestemming van betrokkene informatie ingewonnen worden bij de vorige club. Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben voor het ASWH-lidmaatschap.

Wie legt welke sancties op?
Op de hierna vet en schuingedrukte sancties wordt door het bestuur, op advies van de Waarden en Normen Commissie beslist
Bij royement is beroep verder mogelijk via de Commissie van Beroep, indien straf > 4 maanden.
Ingeval van lagere sancties beslist het betrokken kader, met uitzondering van 1 wedstrijd uitsluiting, in welk geval het jeugd- of seniorbestuur beslist op advies van het betrokken kader.
De genoemde sancties zijn maximum op te leggen straffen: afhankelijk van de bijzonderheden van het geval, kan een lichtere sanctie als passend opgelegd worden. Wanneer de vormen van wangedrag als opgenomen in de Incidentenlijst A, door spelende leden, niet-spelende leden of bezoekers buiten het veld worden gepleegd, worden zoveel mogelijk dezelfde sancties aan hen opgelegd of wordt voor de strafmaat aansluiting gezocht bij dezelfde gevallen als opgenomen in de Incidentenlijst B.

Sancties n.a.v. directe rode kaarten
Overtredingen bestraft met een rode kaart en vermeld op het wedstrijdformulier kunnen, in afwachting van een KNVB-straf, door bestuur of jeugdbestuur van een voorlopige straf worden voorzien.
Het bestuur of jeugdbestuur kan bij ernstige overtredingen los van de KNVB-tuchtrecht behandeling een melding aanhangig maken bij de Waarden-en Normencommissie.
 
Geen advertenties gevonden
Geen advertenties gevonden
Belangrijkste nieuws & actualiteiten
Wegen Ismail Yildirim en ASWH scheiden
Vrijwilligerscoördinator
ASWH Businessclub organiseert ludieke actie!
Even aandacht voor Jan Sturrus
JO19-spelers maken de overstap naar de senioren
Coronamaatregelen tot 20 april onveranderd
Participatie omgevingsvisie Hendrik-Ido-Ambacht
Supportersclub online Super Bingo 24 april
Twitter mee met ASWH
Om deze functie te kunnen zien, dient u cookies geaccepteerd te hebben.
Om dit alsnog te doen, klik hier.
Tmpgreen   Dartcompetitie
       
Adres:
v.v. ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Meer contactinformatie

Concept: VillaDM     |     Realisatie: Lucrasoft