ASWH
Gedragsregels
GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINERS/ELFTALBEGElEIDERS
De trainer/elftalbegeleider:
 • Gedragscode
  heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 • respecteert spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • zorgt voor het op tijd, volledig en van spelerspassen voorzien alsmede in het officiële tenue verschijnen van zijn team bij wedstrijden.
 • is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden en ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter bij thuiswedstrijden.
 • verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 • zorgt voor toezicht in de kleedkamer voor en na trainingen en wedstrijden zowel uit als thuis.
 • is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, EHBO, ballen, waterzak).
 • is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 • behandelt ieder lid als gelijke, zowel buiten als op het veld.
 • gebruikt geen alcohol, tabak of geestverruimende middelen voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • laat na de training of wedstrijd het veld netjes achter, en verwijdert de materialen van het veld.
 • zorgt voor het (laten) schoonmaken, na wedstrijden en trainingen, van de kleedkamer van zowel het eigen team als van de tegenstander. Ook bij uitwedstrijden wordt de kleedkamer netjes achtergelaten.
 • neemt deel aan de vergaderingen, bijeenkomsten en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • rapporteert wangedrag of andere problemen van spelers aan de betreffende wedstrijdsecretaris van de vereniging.
 • bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
 • brengt spelers passie bij voor het spel.
 • behandelt elke jeugdlid als gelijke, zowel buiten als op het veld.
 • hanteert een evenwichtig wisselbeleid, hetgeen inhoudt dat iedere speler nagenoeg een gelijk aantal speelminuten krijgt. Zeker voor zover dit de breedtesportteams betreft.
 • motiveert de spelers om mee te doen aan alle voor hun van belang zijnde, door de vereniging georganiseerde activiteiten en acties.
Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn onderstaande zaken apart benoemd:
 • alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het
 • veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn vanm
 • eugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • spelers welke onder invloed verkeren van drank en/of drugs mogen niet deelnemen aan trainingen en
 • edstrijden
 • teambegeleiding die onder invloed is van drank en/of drugs mag het team niet begeleiden/trainen en
 • ordt niet als vertegenwoordiger van de vv ASWH geaccepteerd.
 • het nuttigen van alcoholische dranken in de kantine is op zaterdag voor 12.00 uur niet toegestaan.
 • het is ten strengste verboden te roken in de kantine en in alle overige ruimten van het clubhuis, de
 • kleedkamers, in dug-outs en tijdens trainingen en wedstrijden op de velden.
 • drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een
 • veld/complex  verbod.
Ongewenst gedrag
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties. In die gevallen waar de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest hiervan te handelen.

Ongewenste intimiteiten
De team begeleiders, trainers/coaches dienen zich te beseffen dat zij een vertrouwensrelatie opbouwen gedurende het seizoen met de spelers die aan hen zijn toevertrouwd. De elementen die deze vertrouwensrelatie versterken zijn.
De teambegeleiders, trainers/coaches moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind en de spelersgroep zich veilig en gerespecteerd voelen.
De teambegeleiders, trainers/coaches onthouden zich ervan het kind en de spelersgroep te bejegenen
fysiek of verbaal) op een wijze die het kind of de spelersgroep in zijn waardigheid aantast.
De teambegeleiders, trainers/coaches zonderen zich niet af met een kind. In kleedkamers én/of douches
ogen geen foto- én/of filmopnames worden gemaakt.
 • De teambegeleider(s), trainer(s)/coach(es) dringen niet verder door in het privéleven van het kind dan
 • functioneel noodzakelijk is. De teambegeleiders, trainers/coaches ontvangen het kind niet bij hem
 • thuis
 • De teambegeleiders, trainers/coaches onthouden zich van ongewenst gedrag op en via sociale media,
 • oals op Facebook en Twitter.
 • De team begeleiders, trainers/coaches onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering en
 • isbruik ten opzichte van het kind. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen
 • eambegeleiders, trainers/coaches en kinderen tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden
 • beschouwd als seksueel misbruik.
 • De teambegeleiders, trainers/coaches mogen het kind niet op zodanige wijze aanraken, dat deze
 • aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • De teambegeleiders, trainers/coaches zullen tijdens training- en speeldagen, kampen, reizen, uitjes en
 • ergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met jeugdspelers en de ruimtes waarin zij zich
 • evinden, zoals de kleedkamer, doucheruimte of hotelkamer.
 • De teambegeleiders, trainers/coaches hebben de plicht het kind naar vermogen te beschermen tegen
 • ormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zullen er actief op toezien dat de
 • edragscode door iedereen die bij het kind is betrokken, wordt nageleefd.
 • Indien de teambegeleiders, trainers/coaches gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze
 • edragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, zijn zij verplicht hiervan melding te maken bij een
 • an de vertrouwenspersonen van de vereniging.  
 • De teambegeleiders, trainers/coaches krijgen of geven geen (im)materiële vergoedingen.
In die gevallen waar deze gedragsregels niet (direct) in voorzien, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon. Overtreding van deze gedragsregels leidt tot de tucht- of klachten procedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medeweker wordt verdacht van strafbare feiten en/of van seksueel misbruik van jeugdspelers zal het bestuur politie/justitie inschakelen.
 
Geen advertenties gevonden
Geen advertenties gevonden
Belangrijkste nieuws & actualiteiten
Beleef een uniek Feyenoord Zomer Camp bij ASWH!
Seizoen 2021-2022: Overschrijvingsvoorwaarden
Covid-19 Update
Het gaat weer redelijk vooruit met Jan Sturrus
Geen Regiocup voor senioren, jeugd nog vraagteken
Stef Doedée keert terug bij ASWH als keeperstrainer O23, O19 en 2e
ASWH versterkt voorhoede met Diego Snepvangers
Nieuw project Ambachtse Maatjes gaat van start
Twitter mee met ASWH
Om deze functie te kunnen zien, dient u cookies geaccepteerd te hebben.
Om dit alsnog te doen, klik hier.
Tmpgreen   Dartcompetitie
       
Adres:
v.v. ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Meer contactinformatie

Concept: VillaDM     |     Realisatie: Lucrasoft