UA
 • Huishoudelijk reglement

 • Van de vv ASWH te Hendrik-Ido-Ambacht
  Opgericht 1 augustus 1929

  Hendrik-Ido-Ambacht, 15 oktober 2007

  Artikel 1, Algemene bepalingen
  1.    De vereniging genaamd voetbalvereniging ASWH, hierna te noemen "de vereni­ging", is bij notariële akte opgericht op1 augustus 1929 en is gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht.
  2.    Het huishoudelijke reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op ……………................

  Artikel 2, Leden
  a.    De vereniging bestaat uit:
         ⦁    pupillen
         ⦁    junioren
         ⦁    senioren
         ⦁    rustende leden
         ⦁    leden van verdienste
         ⦁    ereleden
  b.    Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
  c.    Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
  d.    Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

  Artikel 3, Ereleden, Leden van Verdienste en Leden met waarderingsspeld
  1.    Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten ten opzichte van de vereni­ging door het bestuur als zodanig zijn be­noemd.
  2.    Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
  3.    Leden met waarderingsspeld.
  4.    Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich tegenover de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
  5.    Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere­voorzitter" is verleend.
  6.    Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd door de algemene vergadering met ten­minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.
  ⦁    Er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen voor het Erelidmaatschap, Lid van Verdienste of een Waarderingsspelt. Door het bestuur zijn hiervoor criteria opgesteld.

  Artikel 4, Het lidmaatschap
  1.    De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer, evenals de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laat­ste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.
  2.    Het bestuur conformeert zich met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens mag alleen als de betrokkene toestemming heeft verleend. Op het ledenaangifteformulier is hiervan aantekening gemaakt. Er zijn uitzonderingen voor bijvoorbeeld mailinglijsten, forums of privé-netwerken.
  3.    De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
  4.    Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
  5.    Leden die de vereniging te verlaten, en overschrijving wensen naar een andere vereniging dienen, voordat hieraan medewerking wordt verleend, aan hun financiële verplichting(en) te hebben voldaan.  

  Artikel 5, Aanneming van leden
  1.    Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de secreta­ris namens het
  2.    bestuur genomen. De secre­taris kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren, dan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
  3.    Van de toelating wordt mededeling gedaan in het clubor­gaan. Binnen 14 dagen na deze bekendma­king kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwij­zing door het bestuur, dan wordt hiervan schrifte­lijk mede­deling gedaan aan de aan­vrager, onder vermelding van de beroeps­procedu­re. Indien het niet toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorge­legd.

  Artikel 6, Rechten en plichten van leden
  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
  1.    Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijke reglement te ontvan­gen.
  2.    Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
  3.    Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.
  4.    Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
  5.    Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
  6.    Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
  7.    Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.
  8.    Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de KNVB.

  Artikel 7, Straffen
  1.    In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2.    Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
  3.    Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begelei­der, verzor­ger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommis­sie van de KNVB. wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
  4.    Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffen­de lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering van de vereni­ging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhan­gig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangete­kend schrij­ven te richten aan de secretaris van de vereni­ging.

  Artikel 8, Clubkleuren
  Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
  a.    shirt: wit
  b.    broek: zwart
  c.    kousen: zwart met wit boord

  Artikel 9, Bestuur
  1.    Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en tenminste 4 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
  2.    Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:
  ⦁    de algemene leiding van zaken;
  ⦁    de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
  ⦁    het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
  ⦁    benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.
  3.    Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastge­steld rooster, met uitzondering van de maan­den juli en augustus. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het be­stuur dat wensen.
  4.    Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
  5.    Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen.
  6.    Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkre­gen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

  Artikel 10, Het dagelijkse bestuur
  De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijkse bestuur.
  1.    Taken van de voorzitter:
  a.    geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;
  b.    is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander
  bestuurs­lid heeft overge­dragen.
  2.    Taken van de secretaris:
  a.    voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van
  hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.
  b.    heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem van
  vereni­gingswege zijn toever­trouwd;
  c.    zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  d.    zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;
  e.    houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van
  verdienste en Ereleden zijn opgeno­men.
  3.    Taken van de penningmeester:
  a.    beheert de gelden van de vereniging;
  b.    zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle
  door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;
  c.    houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  d.    voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de
  voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;
  e.    brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over
  de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

  Artikel 11, Bestuursverkiezing
  1.    Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkie­zing af maar kan zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode.

  * voorzitter aftredend in 2017
  * secretaris aftredend in 2015
  * penningmeester aftredend in 2016
  * vicevoorzitter aftredend in 2017
  * technische zaken aftredend in 2017
  * pr & communicatie aftredend in 2015
  * Marketing & sponsoring aftredend in 2017
  * internezaken aftredend in 2016
  * kantinezaken aftredend in 2016
  * jeugzaken aftredend in 2015

  2.    De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaar­lijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
  3.    In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.
  4.    Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste tien stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

  Artikel 12, Kascommissie
  1.    Conform artikel 12 van de statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.
  2.    De kascommissie bestaat uit twee leden en één reservelid. Een kascommissielid kan hoogstens twee jaar deze functie uitoefenen. Het reservelid wordt na één jaar automatisch tot kassacommissielid benoemd.
  3.    De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
  4.    Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

  Artikel 13, Overige commissies
  1.    Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsor­ganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref­fende verenigingsorgaan. Verenigingsorga­nen zijn onder meer het bestuur, de algemene vergade­ring en de com­missies.
  2.    Er zijn in principe 11 vaste commissies, te weten:

  ⦁    Activiteitencommissie
  ⦁    Financiële commissie
  ⦁    Jeugdbestuur
  ⦁    Kantinecommissie
  ⦁    Materialen- en terreinencommissie
  ⦁    PR-commissie
  ⦁    Seniorencommissie
  ⦁    Supportersclub
  ⦁    Technische commissie
  ⦁    Toernooicommissie
  ⦁    Vrijwilligerscommissie

  3.    De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.
  4.    Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huishou­delijk reglement.
  5.    Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per kalen­der­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
  6.    Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
  7.    Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur dat de desbe­tref­fende commissie heeft ingesteld.

  Artikel 14, Contributie
  1.    De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  2.    De contributie dient voor 1 september te zijn betaald. In bepaalde gevallen en op het verzoek kan het bestuur gespreide betaling toestaan.
  ⦁    Met ingang van 2007 is een aanvang gemaakt met automatische incasso. Gestreefd wordt alle leden binnen twee jaar de contributie via automatische incasso te laten betalen.
  3.    Leden die hun contributie niet (tijdig) voldoen zullen worden gemaand. Gaat men na een eerste aanmaning nog niet tot betaling over dan heeft het bestuur het recht een incassobureau in te schakelen. De kosten van hiervan komen voor rekening van het betreffende lid.
  4.    Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  5.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
  6.    Zij die later in het seizoen lid worden van de vereniging zijn ook slechts een evenredig deel van de geldende contributie verschuldigd.
  7.    Indien uit een gezin meer dan twee kinderen lid zijn van een vereniging behoefd alleen voor de twee oudste kinderen contributie betaald te worden.

  Artikel 15, Kostenvergoedin­gen
  Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de
  noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens de fiscale
  richtlijnen en voorwaarden.

  Artikel 16, Gebouwen van de vereniging
  1.    De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
  2.    Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
  3.    Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden.

  Artikel 17, Wedstrijden
  1.    De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbe­treffende team.
  2.    Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
  3.    Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.
  4.    De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.
  5.    Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelnemer aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den.
  6.    Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premiën door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wed­strijd vertegenwoordigen, geschiedt aanteke­ning in een daar­toe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premiën zijn eigen­dom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

  Artikel 18, Aansprakelijkheid van de leden
  1.    Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.
  2.    Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB, is gestrafte verantwoordelijk. De overige leden kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  Artikel 19, Representatie
  Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secreta­ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur en de supportersclub te bepalen attenties verstrekt:

  ⦁    huwelijk van een lid;
  ⦁    geboorte zoon/dochter van een lid:
  ⦁    tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekte­duur;
  ⦁    tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het zie­ken­huis;
  ⦁    bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
  ⦁    bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
  ⦁    bij het 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
  ⦁    overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.


  Artikel 20, Communicatiemiddelen
  De vereniging beschikt diverse communicatiemiddelen. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden. De PR-commissie is verant­woorde­lijk voor het samenstel­len, verschijnen en verspreiden van het Info en/of de Nieuwsbrief. In deze commissie heeft, een daartoe door het bestuur aangewezen, bestuurslid zitting.

  Artikel 21, Sponsoring & Marketing
  Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. Er zijn verschillende vormen van sponsoring. Hiervoor kan men uitsluitend terecht bij de businessclub. Het aanmelden van een potentiële sponsor dient eveneens te geschieden bij de businessclub, die vervolgens in samenspraak met de aanmelder contact zal opnemen met de potentiële sponsor. Het sponsorcontract wordt opgemaakt door de businessclub.

  Artikel 22, Wijziging van het huishoudelijke reglement
  1.    Het huishoudelijke reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van het huishoudelijke reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
  2.    Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.
  3.    Een besluit tot wijziging van het huishoudelijke reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenmin­ste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroe­pen en gehou­den waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijke reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

  Artikel 22, Slotbepalingen
  1.    Ieder lid en verenigingsorgaan hebben zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
  2.    Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
  Dit huishoudelijke reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het ver­schij­nen van het clubblad waarin de tekst van het regle­ment is opgeno­men.

  Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 26 november 2007.

  Namens het bestuur van de vereniging.

  De voorzitter:            De secretaris: