• Ledenvergadering Supportersclub

  3 aug 2022
 • Beste Leden,

  Hierbij wijs ik de leden van de vereniging van de supportersclub ASWH erop, dat op maandag 5 september 2022 om 20.00 uur de Algemene ledenvergadering seizoen 2021 - 2022 gehouden zal worden. Weliswaar kort na de vorige, maar dat was nog door corona. Met deze ALV sluiten wij het lopende seizoen af. Wij nodigen jullie daarbij ook van harte uit om de vergadering bij te komen wonen.

  De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening door de voorzitter en stilstaan bij de ons ontvallen leden.
  2. Ingekomen stukken / Mededelingen.
  3. Notulen vorige vergadering 17 Mei 2022.
  4. Jaarverslag secretaris.
  5. Jaarverslag penningmeester 2021 - 2022 met toelichting balans en winst- en verliesrekening.
  6. Voorstel contributie verhoging naar euro 15 per jaar.
  7. Dit staat al jaren lang op 10 euro en ook wij ontkomen er niet aan om door alle prijsstijgingen, en de wens de club in alle geledingen te blijven steunen een verhoging voor te stellen.
  8. Hopelijk steunt u ons allen hierin?
  9. Verslag Kascommissie en de benoeming nieuwe Kascommissie.
  10. Bestuursverkiezing : Astrid Ammerlaan heeft aangegeven de vacature door het wegvallen van Jan Sturrus in te willen vullen. Graag jullie steun daarvoor!
  11. Rondvraag.
  12. Sluiting.

  Bestuur Supportersvereniging ASWH,
  Bert van Helden, secretaris