ASWH
Spelregel vd mnd
Hier wordt iedere maand een "nieuwe" spelregel uitgelicht gebaseerd op de 17 spelregels van het amateurvoetbal.

Regel 5 De scheidsrechter
Het gezag van de scheidsrechter
Elke wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter, die het volledige gezag
heeft om de spelregels toe te passen met betrekking tot de wedstrijd waarvoor hij
is aangesteld.
Bevoegdheden en plichten
De scheidsrechter
• past de spelregels toe;
• geeft leiding aan de wedstrijd in samenwerking met de assistent-scheidsrechters
en, waar van toepassing, met de vierde official;
• ziet erop toe dat elke te gebruiken bal voldoet aan de eisen gesteld in Regel 2;
• ziet erop toe dat de uitrusting van de spelers voldoet aan de eisen gesteld in
Regel 4;
• treedt op als tijdwaarnemer en maakt aantekeningen van de wedstrijd die van
belang zijn;
• onderbreekt, staakt (tijdelijk of definitief) de wedstrijd wegens, al naar gelang zijn
oordeel, ieder soort overtreding van de regels;
• onderbreekt, staakt (tijdelijk of definitief) de wedstrijd vanwege enige vorm van
beïnvloeding van buitenaf;
• onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd
is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde
speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat;
• laat het spel doorgaan totdat de bal uit het spel is, als een speler, naar zijn oordeel,
slechts licht geblesseerd is;
• ziet erop toe dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat.
De speler mag alleen terugkeren na een teken te hebben ontvangen van de
scheidsrechter, die ervan overtuigd moet zijn dat het bloeden is gestopt;
• laat het spel doorgaan wanneer de partij waartegen een overtreding werd
begaan hieruit voordeel kan trekken en bestraft de oorspronkelijke overtreding
indien het verwachte voordeel op dat moment achterwege blijft;
• bestraft de zwaarste overtreding indien een speler tegelijkertijd meer dan één
overtreding begaat;
• neemt disciplinaire maatregelen tegen spelers die zich schuldig maken aan een
overtreding die bestraft dient te worden met een waarschuwing of een veldverwijdering.
Hij is niet verplicht dit onmiddellijk te doen, maar moet dit wel doen
wanneer de bal vervolgens uit het spel is;
Regel 5 - De scheidsrechter
26
• treedt op tegen clubofficials die zich, naar zijn oordeel, niet op een verantwoorde
manier gedragen en kan hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen;
• handelt op advies van de assistent-scheidsrechters met betrekking tot voorvallen
die hij zelf niet heeft waargenomen;
• ziet erop toe dat er geen onbevoegde personen op het speelveld komen;
• geeft aan dat de wedstrijd hervat kan worden nadat deze is onderbroken;
• voorziet de bond van een wedstrijdrapport waarin opgenomen informatie over
elke genomen disciplinaire maatregel tegen spelers en/of clubofficials en ieder
ander voorval dat plaatsvond vóór, tijdens of na de wedstrijd.
Beslissingen van de scheidsrechter
De beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden, inclusief
of een doelpunt al dan niet is gemaakt en de uitslag van de wedstrijd, zijn bindend.
De scheidsrechter mag alleen op een beslissing terugkomen wanneer hij inziet dat
de beslissing onjuist was of, naar zijn oordeel, op advies van een assistent-scheidsrechter
of de vierde official, vooropgesteld dat hij het spel nog niet heeft hervat of
de wedstrijd heeft beëindigd.
Officiële beslissingen
OB 1
Een scheidsrechter (of indien van toepassing een assistent-scheidsrechter of vierde
official) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
• soort verwonding opgelopen door een speler, official of toeschouwer;
• enige schade aan eigendommen van welke soort dan ook;
• enige andere schade geleden door enig individu, club, bedrijf, bond of ander
lichaam, ten gevolge van, of mogelijk ten gevolge van, welke beslissing dan ook
die hij mag nemen in het kader van de spelregels of met betrekking tot de normale
procedures die vereist zijn om een wedstrijd te organiseren, te spelen en te
leiden.
Een dergelijke beslissing kan zijn:
• een beslissing dat de toestand van het speelveld of het terrein of de weersomstandigheden
zo zijn, dat ze al dan niet mogelijk maken dat een wedstrijd
gespeeld kan worden;
• een beslissing om een wedstrijd te staken om welke reden dan ook;
• een beslissing inzake de toestand van de uitrusting van het speelveld en de bal;
• een beslissing om een wedstrijd al dan niet te onderbreken vanwege overlast
van het publiek of vanwege enig probleem op de tribunes of langs het speelveld;
• een beslissing om het spel al dan niet te onderbreken om toe te staan dat een
geblesseerde speler het speelveld verlaat om te worden verzorgd;
Regel 5 - De scheidsrechter
27
• een beslissing om te verzoeken of er op te staan dat een geblesseerde speler het
speelveld verlaat om verzorging mogelijk te maken;
• een beslissing om een speler al dan niet toe te staan bepaalde kleding of uitrusting
te dragen;
• een beslissing (voor zover dit tot zijn bevoegdheid gerekend kan worden) om al
dan niet toe te staan dat enigerlei personen (inclusief club- en terreinofficials,
veiligheidsbeambten, fotografen of andere mediavertegenwoordigers) aanwezig
zijn in de nabijheid van het speelveld;
• enige andere beslissing die hij kan nemen in overeenstemming met de spelregels
of overeenkomstig zijn taken conform de voorwaarden van de FIFA, confederatie,
nationale bond of competitiereglementen of voorschriften waaronder de
wedstrijd wordt gespeeld.
OB 2
De rol en taak van een bij een toernooi of in een competitie aangestelde vierde official
dienen in overeenstemming te zijn met de richtlijnen, goedgekeurd door de
International F.A. Board, welke elders in deze uitgave zijn opgenomen.
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor
scheidsrechters
Bevoegdheden en plichten
De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om de wedstrijd te onderbreken wanneer
het kunstlicht, naar zijn oordeel, ontoereikend is.
Wanneer een voorwerp dat is geworpen door een toeschouwer, de scheidsrechter,
een van de assistent-scheidsrechters of een speler of teamofficial raakt, dan mag
de scheidsrechter de wedstrijd door laten gaan of de wedstrijd tijdelijk of definitief
staken, al naar gelang de ernst van het incident. In alle gevallen moet hij het voorval
(of voorvallen) melden aan het bevoegd gezag.
De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om gele of rode kaarten te tonen gedurende
de rust, nadat de wedstrijd is beëindigd alsmede gedurende de verlenging
en de strafschoppenserie, omdat de wedstrijd ook op deze momenten onder zijn
bevoegdheid blijft vallen.
Wanneer de scheidsrechter tijdelijk niet in staat is, om welke reden dan ook, de
wedstrijd de leiden, dan mag het spel doorgaan onder de supervisie van de assistent-
scheidsrechters tot het volgende moment dat de bal uit het spel is.
Regel 5 - De scheidsrechter
28
Wanneer een toeschouwer op een fluitje blaast en de scheidsrechter vindt dat het
fluitsignaal ingreep in het spel (bv. een speler pakt de bal op met zijn handen in de
veronderstelling dat het spel is onderbroken), dan moet de scheidsrechter de wedstrijd
onderbreken en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats
waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd onderbroken
binnen het doelgebied; in dat geval wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal
op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht
mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
Wanneer een extra bal, een ander voorwerp of dier, op het speelveld komt tijdens
het spel, moet de scheidsrechter het spel alleen onderbreken als het de loop van
het spel beïnvloedt. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op
de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd
onderbroken binnen het doelgebied; in dat geval wordt het spel hervat met een
scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn
zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
Wanneer een extra bal, een ander voorwerp of dier, op het speelveld komt tijdens
het spel zonder dat het de loop van het spel beïnvloedt, moet de scheidsrechter het
zo snel mogelijk laten verwijderen.
De voordeelregel
De scheidsrechter mag de voordeelregel toepassen bij elke overtreding van de regels.
De scheidsrechter moet de volgende omstandigheden in ogenschouw nemen wanneer
hij besluit om de voordeelregel toe te passen of het spel te onderbreken:
• De ernst van de overtreding: als de overtreding met een veldverwijdering moet
worden bestraft dan moet de scheidsrechter het spel onderbreken en de speler
wegzenden, tenzij er direct een mogelijkheid is om een doelpunt te scoren.
• De plaats van de overtreding; hoe dichter bij het doel van de tegenstander des
te effectiever het kan zijn;
• De mogelijkheid tot een onmiddellijke, kansrijke aanval op het doel van de tegenpartij.
• De sfeer van de wedstrijd.
De beslissing om de oorspronkelijke overtreding te bestraffen moet binnen enkele
seconden worden genomen.
Als de overtreding met een waarschuwing moet worden bestraft, dan moet deze
worden gegeven bij de volgende onderbreking. Echter, aangeraden wordt dat de
scheidsrechter het spel onderbreekt, tenzij er sprake is van écht voordeel, en de
speler direct waarschuwt. Wanneer de waarschuwing NIET gegeven wordt bij de
volgende onderbreking, kan deze later niet alsnog gegeven worden.
Regel 5 - De scheidsrechter
29
Geblesseerde spelers
De scheidsrechter moet de volgende procedure volgen wanneer hij te maken heeft
met geblesseerde spelers:
• Het spel gaat door totdat de bal uit het spel is wanneer, naar het oordeel van de
scheidsrechter, een speler slechts licht geblesseerd is;
• Het spel wordt onderbroken wanneer, naar het oordeel van de scheidsrechter,
een speler ernstig geblesseerd is;
• Na de speler gevraagd te hebben, mag de scheidsrechter toestaan dat één of
hooguit twee artsen het speelveld betreden om de ernst van de blessure vast te
stellen en er voor te zorgen dat de speler veilig en snel van het speelveld wordt
verwijderd;
• De dragers van de brancard moeten het veld opkomen met een brancard na een
teken van de scheidsrechter.
• De scheidsrechter moet zich er van verzekeren dat een geblesseerde speler veilig
van het speelveld wordt verwijderd;
• Het is niet toegestaan dat een speler wordt behandeld op het speelveld;
• Een speler met een bloedende wond moet het speelveld verlaten. Hij mag pas
terugkeren nadat de scheidsrechter heeft geconstateerd dat het bloeden is
gestopt. Een speler mag geen kleding dragen waar bloed op zit;
• Op het moment dat de scheidsrechter toestemming gegeven heeft aan de artsen
om het speelveld te betreden, moet de speler het speelveld verlaten, ofwel op
een brancard, ofwel te voet. Wanneer een speler dit niet doet, moet hij gewaarschuwd
worden wegens onsportief gedrag;
• Een geblesseerde speler mag pas weer terugkeren op het speelveld nadat het
spel is hervat;
• Wanneer de bal in het spel is, moet een geblesseerde speler het speelveld
betreden vanaf de zijlijn. Wanneer de bal niet in het spel is, mag de geblesseerde
speler het speelveld betreden vanaf de zijlijn of de doellijn;
• Ongeacht of de bal in het spel is of niet, heeft alleen de scheidsrechter de
bevoegdheid om een geblesseerde speler toestemming te geven om het speelveld
weer te betreden;
• De scheidsrechter mag een geblesseerde speler toestemming geven het speelveld
weer te betreden wanneer een assistent-scheidsrechter of een vierde
official vaststelt dat de speler klaar is;
• Wanneer het spel niet anderszins is onderbroken, of wanneer de blessure van een
speler geen gevolg is van een overtreding van de spelregels, moet de scheidsrechter
het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal
was toen het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd onderbroken binnen
het doelgebied; in dat geval wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op
de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk
bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken;
Regel 5 - De scheidsrechter
30
• De scheidsrechter moet alle tijd die verloren is gegaan door blessures aan het
eind van de speelhelft bijtellen;
• Wanneer de scheidsrechter eenmaal heeft besloten een kaart te tonen aan een
geblesseerde speler die het speelveld voor een behandeling moet verlaten, dan
moet de scheidsrechter de kaart tonen voordat de speler het speelveld verlaat.
Uitzondering op het voorafgaande kunnen alleen worden gemaakt wanneer:
• een doelverdediger geblesseerd is;
• een doelverdediger en een veldspeler met elkaar in botsing zijn gekomen en
onmiddellijke verzorging nodig hebben;
• spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke
verzorging nodig hebben.
• er sprake is van een ernstige blessure, bijv. een ingeslikte tong, hersenschudding,
gebroken been.
Meer dan één overtreding die gelijktijdig plaatsvindt:
• Overtredingen begaan door twee spelers van hetzelfde team:
- de scheidsrechter moet de zwaarste overtreding bestraffen wanneer spelers
tegelijkertijd meer dan één overtreding begaan;
- het spel moet worden hervat al naar gelang de zwaarste overtreding.
• Overtredingen begaan door spelers van verschillende teams:
- de scheidsrechter moet het spel onderbreken en hervatten met een scheidsrechtersbal
op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken,
tenzij het spel werd onderbroken binnen het doelgebied; in dat geval wordt
het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied die
evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal
was toen het spel werd onderbroken.
Regel 5 - De scheidsrechter
31
Richtlijnen voor scheidsrechters
Positie wanneer de bal in het spel is
Aanbevelingen:
• Het spel moet zich bevinden tussen de scheidsrechter en de betrokken assistent-
scheidsrechter;
• De betrokken assistent-scheidsrechter moet zich in het gezichtsveld van de
scheidsrechter bevinden. De scheidsrechter moet een flexibele diagonaal toepassen.
• Door zich aan de zijkant van het spel te bevinden, wordt het eenvoudiger om
het spel en de betrokken assistent-scheidsrechter in het gezichtsveld van de
scheidsrechter te houden;
• De scheidsrechter moet dicht genoeg bij het spel zijn zonder in te grijpen in het
spel;
• ‘Dat wat gezien moet worden’ gebeurt niet altijd in de nabijheid van de bal.
De scheidsrechter moet ook letten op:
- agressieve individuele confrontaties tussen spelers zonder de bal;
- mogelijke overtredingen in het gebied waarnaar het spel zich beweegt;
- overtredingen die gebeuren nadat de bal is gespeeld.
Positie bij spelhervattingen
De beste positie is die van waaruit de scheidsrechter de juiste beslissing kan nemen.
Alle aanbevelingen over positie kiezen zijn gebaseerd op waarschijnlijkheden en
moeten worden aangepast met gebruikmaking van specifieke informatie over de
teams, de spelers en gebeurtenissen in de wedstrijd tot aan dat moment.
Regel 5 - De scheidsrechter
32
Signalen van de scheidsrechter
Regel 5 - De scheidsrechter
Directe vrije schop Voordeel
Indirecte vrije schop Gele kaart Rode kaart
33
Het fluitsignaal
Een fluitsignaal is nodig om:
• het spel te starten (1ste, 2de helft), nadat een doelpunt is gescoord
• het spel te onderbreken:
- voor een vrije schop of een strafschop;
- wanneer de wedstrijd tijdelijk of definitief wordt gestaakt;
- wanneer een speelhelft voorbij is omdat de tijd verstreken is.
• het spel te hervatten bij:
- vrije schoppen waarbij de muur op de juiste afstand gezet moet worden;
- strafschoppen;
• het spel te hervatten nadat het is onderbroken vanwege:
- het tonen van een gele of rode kaart wegens onbehoorlijk gedrag;
- een blessure;
- een wissel.
Een fluitsignaal is NIET nodig:
• bij het toekennen van:
- een doelschop, hoekschop of inworp;
- een doelpunt.
• om het spel te hervatten met:
- een vrije schop, doelschop, hoekschop, inworp.
Een fluitsignaal dat onnodig vaak gegeven wordt zal daardoor minder impact hebben
op die momenten waarop een fluitsignaal echt nodig is. Wanneer de scheidsrechter
besluit dat het spel pas kan worden hervat na een fluitsignaal dan moet hij dit duidelijk
kenbaar maken aan de spelers.
Lichaamstaal
Lichaamstaal is een middel dat de scheidsrechter gebruikt om:
• hem te helpen de wedstrijd te leiden;
• autoriteit en zelfvertrouwen uit te stralen.
Lichaamstaal is niet:
• het toelichten van een beslissing.


Bron: Spelregels veldvoetbal, KNVB

 
Geen advertenties gevonden
Geen advertenties gevonden
Belangrijkste nieuws & actualiteiten
Wegen Ismail Yildirim en ASWH scheiden
Vrijwilligerscoördinator
ASWH Businessclub organiseert ludieke actie!
Even aandacht voor Jan Sturrus
JO19-spelers maken de overstap naar de senioren
Coronamaatregelen tot 20 april onveranderd
Participatie omgevingsvisie Hendrik-Ido-Ambacht
Supportersclub online Super Bingo 24 april
Twitter mee met ASWH
Om deze functie te kunnen zien, dient u cookies geaccepteerd te hebben.
Om dit alsnog te doen, klik hier.
Agenda
24 Apr SC ASWH online Bingo
20 Jul ASWH - FC Dordrecht
17 Aug Papendrecht - ASWH O23
Tmpgreen   Dartcompetitie
       
Adres:
v.v. ASWH
Sportpark Schildman
Reeweg 75b
3342 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Meer contactinformatie

Concept: VillaDM     |     Realisatie: Lucrasoft