UA
 • AVG Verklaring

 • Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Voetbal Vereniging ASWH het AVG-programma geheel of
  gedeeltelijk heeft doorlopen. Voetbal Vereniging ASWH verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals
  die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
  volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
  openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
  maken wanneer dit zal gebeuren.

  In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Voetbal Vereniging ASWH heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter
  verduidelijking van de situatie.

  Voetbal Vereniging ASWH begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

  Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Voetbal
  Vereniging ASWH kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en
  geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Voetbal Vereniging ASWH zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

  Aldus opgemaakt te Gorinchem,
  d.d. 21-7-2018,
  door Stichting AVG voor Verenigingen gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

  2.3 Checklist persoonsgegevens die binnen jouw vereniging opgeslagen worden.
  Geef hieronder aan welke persoonsgegevens binnen de organisatie gebruikt worden.

  Gewone persoonsgegevens
   Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
   Titels
   Adres
   Postcode
   Plaats
   Provincie
   Land
   Woonplaats
   Telefoonnummer
   Faxnummer
   E-mailadres
   Website
   Geslacht
   Geboortedatum
   Geboorteplaats
   Overlijdensdatum
   Burgerlijke staat
   LinkedIn
   Facebook
   Twitter
   Werkzaam bij organisatie
   Bankrekeningnummer
   Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)
   Voertuig kentekenplaat
   Tak van sport
   Lidmaatschapsnummer
   Wedstrijdnummer/startnummer
  Bijzondere persoonsgegevens
   Etnische afkomst
   Politieke opvattingen of voorkeur
   Religieuze opvatting of overtuiging
   Lidmaatschap van een vakbond
   Genetische of biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie
   Gegevens over gezondheid
   Gegevens over seksuele geaardheid
   Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen
   Salarisgegevens
   Paspoort kopie, waarop pasfoto zichtbaar is (zonder voorlegger gekopieerd)
   BSN-nummer
   Handicap classificatie code Andere gewone persoonsgegevens:
   Opleiding/beroep
   Sportspecifieke diploma’s
  Toelichting bijzondere persoonsgegevens:
  Van de bijzondere persoonsgegevens wordt alleen het BSN nummer gevraagd bij inschrijving. Dit wordt ingevoerd in de KNVB applicatie sportlink. Daarnaast wordt dit gebruikt voor salaris en vergoedingen verwerking van werknemers.

  3.2 Inventarisatie doelbinding.
  Voor de inventarisatie van de verschillende doeleinden binnen de verenigingen hebben wij onderstaand schema gemaakt. Voor doeleinden die bij sommige verenigingen veel voorkomen, hebben wij het schema al ingevuld en die kun je dus zo aanvinken. (Voorbeeld: telefoonnummers in WhatsApp groepen bij sportclubs). Komen er binnen je vereniging nog andere doeleinden voor, dan kun je deze in de open vorm noteren bij 3.3.
  LET OP: Het is verstandig zo min mogelijk persoonsgegevens te hanteren. Vraag dus alleen de gegevens die je
  echt nodig hebt voor het goed functioneren van je vereniging.

  (N = Naam, A = Adres, W = Woonplaats, T = Telefoon, E = e-mailadres)
   Lidmaatschap
  Persoonsgegevens: NAWTE + geboorte datum
  Overeenkomst: Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);
  Verwerkingen: Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
  Verwerking door wie: Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;
  Bewaartermijn: Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  Deze info wordt verwerkt door ledenadministratie. Er wordt ook een spelervolgsysteem gebruikt, voor de beoordeling van de spelers en wedstrijd/trainingstatistieken. Dit spelervolgsysteem heet Dot Com Sport. In Dot Com Sport gebruiken we bovenstaande info.

   Lidmaatschap en extra profielinformatie
  Persoonsgegevens: NAWTE + profielinformatie zoals: schoen- en/of kledingmaat, dieet wensen, etc;
  Overeenkomst: Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);
  Verwerkingen: Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
  Verwerking door wie: Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie
  Bewaartermijn: Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
   Lidmaatschap en medische gegevens
  Persoonsgegevens: NAWTE + medische gegevens;
  Overeenkomst: Lidmaatschapsovereenkomst;
  Verwerkingen: (Via dubbele beveiliging) Persoonlijk advies, analyses op basis van geanonimiseerde rapportages;
  Verwerking door wie: Ledenadviesafdeling, afdeling ledenadministratie;
  Bewaartermijn: Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
   Aanmelden voor nieuwsbrief
  Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres;
  Overeenkomst: Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website);
  Verwerkingen: Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;
  Verwerking door wie: Afdeling communicatie;
  Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men aangemeld is.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  We gebruiken e-mailadressen voor informatie over ASWH-activiteiten-nieuws.
   Stakeholder-/lobbycontacten, donateur en geïnteresseerde
  Persoonsgegevens: NAWTE;
  Overeenkomst: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;
  Verwerkingen: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;
  Verwerking door wie: Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;
  Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
   Stakeholder-/lobbycontacten met politieke voorkeur
  Persoonsgegevens: NAWTE + politieke voorkeur;
  Overeenkomst: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;
  Verwerkingen: Persoonlijke contacten en nieuwsvoorziening;
  Verwerking door wie: Afdeling communicatie, directie;
  Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 2 jaar.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
   Medewerkers
  Persoonsgegevens: NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens;
  Overeenkomst: Arbeidsovereenkomst;
  Verwerkingen: Salariëring;
  Verwerking door wie: HRM-afdeling;
  Bewaartermijn: Afhankelijk van het feit welke gegevens het betreft.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  Salarissen worden beheerd en afgewikkeld via een salarisverwerkingsbedrijf.

   Medewerkersfoto’s op de website
  Persoonsgegevens: Naam + foto;
  Overeenkomst: Aanvullende personeelsovereenkomst;
  Verwerkingen: Medewerkersfoto’s op website;
  Verwerking door wie: Administratie, afdeling communicatie;
  Bewaartermijn: Uitgangspunt: behoudens toestemming worden foto's verwijderd nadat een persoon uit dienst treedt.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
   Vrijwilligers
  Persoonsgegevens: NAWTE;
  Overeenkomst: Vrijwilligersovereenkomst;
  Verwerkingen: Informatieverstrekking;
  Verwerking doorwie: Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;
  Bewaartermijn: Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  Er zijn geen overeenkomsten met vrijwilligers, wel worden zij gemaild en geinformeerd betreffende ASWHevenementen
  en vergaderingen.
   Direct marketing (alleen bellen of papier)
  Persoonsgegevens: NAWTE;
  Overeenkomst: Geen overeenkomst nodig;
  Verwerkingen: Toesturen van (of bellen over) informatie over de vereniging en/of producten/diensten;
  Verwerking door wie: Afdeling communicatie;
  Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar diensten/producten.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
   Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)
  Persoonsgegevens: NAWTE;
  Overeenkomst: Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een nieuwsbrief;
  Verwerkingen: Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de vereniging en/of producten/diensten;
  Verwerking door wie: Afdeling marketing/communicatie;
  Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de vereniging of haar diensten/producten.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  Gegevens van leden en vrijwilligers worden verwerkt en bijgehouden in KNVB Sportlink. Als wij deze data nodig
  hebben voor informatieverstrekking of bijvoorbeeld contributie-inning, dan wordt deze data uit Sportlink
  geexporteerd. Gegevens die we gebruiken zijn naam/adres/telefoonnummer/e-mailadres.

  3.3 Beschrijving van extra doelbinding.
  Als je meer persoonsgegevens, verwerkingen en/of overeenkomsten hebt dan bij 3.2 beschreven, voeg deze dan hieronder toe. Voeg de extra beschrijving over doelen en doelbinding hieronder toe zodat we die kunnen opnemen in de AVG-verklaring.

  4.2 Privacy policy vindbaar, verwijzing in documenten.
  De privacy policy van de vereniging moet voor iedereen vindbaar zijn. Het eenvoudigste is om deze op de website van de vereniging te zetten en op elke pagina (onderaan) een link hier naar toe te leggen.
   Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
  O  Wij als vereniging hebben onze privacy policy niet vindbaar gemaakt op de website van de vereniging.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  Deze staat vananf 27 mei a.s. op onze site.
  In alle overeenkomsten (documenten waarin persoonsgegevens gevraagd worden) moet een verwijzing staan naar de privacy policy.
   Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.)  waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
  O  Wij als vereniging verwijzen in documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan niet naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  Dit is vanaf 27 mei a.s. standaard in onze aanmeldformulieren en lidmaatschap overeenkomsten.

  5.2 Werken met verwerkersovereenkomst.
   Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden
  waarvoor we ze hebben gekregen.
  O Wij als vereniging verklaren dat wij ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
  verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  O Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

  Verwerkersovereenkomsten zijn er met de partijen die de contributie inning verzorgen en de salaris verwerking.
  Daarnaast worden gegevens van jeugdleden geimporteerd in dot.com, dit pakket wordt gebruikt voor het
  spelersvolgsysteem van ASWH. Ook met dot.com is er een verwerkersovereenkomst.

  6.1 Software up-to-date.
  Om systemen zo veilig mogelijk te laten zijn, moet je ze up-to-date houden. Dit doe je door het aanzetten van het
  automatisch ophalen en installeren van updates van de software. Zorg ook voor goede antivirussoftware. Zorg
  ervoor dat alle software ingesteld is op het automatisch ophalen en uitvoeren van updates. Maak goede afspraken met al je softwareleveranciers.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  Volledig bestand persoonsgegevens opgeslagen bij ledenadministratie. Goed beveiligd en goede software.
   Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met
  beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om
  automatisch updates op te halen en te installeren.
  O Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens niet alleen opgeslagen op computers/servers met
  beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om
  automatisch updates op te halen en te installeren.
  O Wij als vereniging hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen
  software updates.

  6.3 Data back-up.
  Om de persoonsgegevens te beschermen tegen het verlies of diefstal moet je back-ups maken. Het is noodzakelijk om dat regelmatig te doen. Zorg ervoor dat deze back-up veilig wordt opgeborgen.
   Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
  O Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens niet beveiligd met een back-up.
  O Wij als vereniging hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen backup.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  Persoonsgegevens zijn opgeslagen in de KNVB applicatie Sportlink. Back ups in deze applicatie standaard
  functionaliteit. Persoonsgegevens van bijvoorbeeld bestanden/llijsten met leiders, trainers, vrijwillgers, etc., Deze worden beheerd door de ledenadminisatratie. Hier hebben we back-ups van. Deze bestanden bevatten geen
  'gevoelige' informatie.

  6.4 Pas op met opslaan van persoonsgegevens buiten de EU.
  De wetgever is extra streng als je persoonsgegevens wilt opslaan buiten de EU. Dus check of je dienstverlener
  (drukker, verspreider, enz.) de toevertrouwde persoonsgegevens binnen de EU opslaat. Dat kan bijvoorbeeld de
  ledenlijst zijn. In de verwerkersovereenkomst kun je vastleggen of een verwerker persoonsgegevens wel of niet
  buiten de EU mag opslaan.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
   Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die
  gevestigd zijn buiten de EU.
  O Wij als vereniging verklaren dat wij ook persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die
  gevestigd zijn buiten de EU.

  7.3 Toegankelijkheid.
  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
   In onze vereniging hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de vereniging.
  O In onze vereniging hebben ook niet geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de vereniging.

  Sportlink login gegevens worden beheerd door ledenadministratie.
  Wij als vereniging hebben 20 personen geautoriseerd om de persoonsgegevens van de vereniging in te zien en te verwerken indien dit nodig in voor de uitoefening van hun functie.
  Wij als vereniging hebben van 1350 personen de persoonsgegevens geregistreerd.

  8.4 Vernietigen persoonsgegevens.
  Geef hieronder aan dat je vereniging alle persoonsgegevens vernietigt door bijvoorbeeld een regel te wissen in
  Excel en/of het versnipperen van het aanmeldingsformulier als er geen overeenkomst meer is. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dus: na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens van dat lid vernietigd.
  Wijs aan wie verantwoordelijk is voor het vernietigen van persoonsgegevens of de controle op de vernietiging.

  NB: Verscheuren en weggooien is onvoldoende. Schaf daarom een versnipperaar aan.

  Let op: In de financiële administratie mogen (of eigenlijk: moeten!) deze persoonsgegevens nog wel blijven staan, want daar geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.
   Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond
  waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
  O Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond
  waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  Wij vernietigen persoonsgegevens na uiterlijk 2 jaren.

  9.6 Genomen beveiligingsmaatregelen.
  Wij hebben volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
  Beschrijf hieronder kort uw situatie:

   Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
   Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
  O  Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
   Alle netwerkmappen zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  O  We hebben meervoudige authenticatie ingevoerd.
  O  Alleen versleutelde gegevensdragers worden toegepast.
  O  Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).
  O  De besloten website zijn alleen toegankelijk vanuit landen die wij hebben toegestaan (whitelist).
   Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.
  O  Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.

  Sportlink is beveiligd met username en password. 2 Beheerders kunnen usernames activeren.

  9.7 Toegangsbeveiliging.
  Om zeker te weten dat alleen geautoriseerde personen de persoonsgegevens kunnen inzien en bewerken, moeten deze altijd beveiligd zijn met een wachtwoord en als het kan ook met een gebruikersnaam. Zo kun je een Excelbestand beveiligen met een wachtwoord en een PC voorzien van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Zorg er dus voor dat je altijd minimaal één keer een wachtwoord moet weten voordat je de persoonsgegevens van jouw
  vereniging gaat inzien of bewerken.

  Als je gebruik maakt van bijzondere persoonsgegevens, zorg dan extra goed voor de toegangsbeveiliging. Hierbij ga je eerst goed in kaart brengen welke bijzondere persoonsgegevens je hebt en wie er geautoriseerd is om deze te mogen verwerken.

  Zorg er minimaal voor dat deze gegevens beveiligd zijn met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Als de
  vereniging gebruikt maakt van bijzondere persoonsgegevens is het aan te raden om één of meerdere van
  onderstaande maatregelen ook te treffen:
  wachtwoord regelmatig wijzigen;
  een tweede autorisatiemethode toepassen zoals een extra code via SMS;
  automatische schermblokkering na 3 minuten van inactiviteit;
  afsluiten van ruimtes waar deze gegevens verwerkt worden;
  geen gasten op het WIFI netwerk.

  DUS: Hoe gevoeliger de bijzondere persoonsgegevens zijn, des te beter moeten de maatregelen zijn.

   Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
  gebruikersnaam en een wachtwoord.
  O Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens niet altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal
  een gebruikersnaam en een wachtwoord.
  O Wij als vereniging hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen
  toegangsbeveiliging.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  Wederom Sportlink toegankelijk via userid en password.

  9.8 Papieren documenten en beveiliging.
  Als persoonsgegevens ook vastliggen op papier (denk aan aanmeldingsformulieren), dan moeten die papieren met persoonsgegevens achter slot en grendel zijn opgeslagen. Praktisch: bewaar dus alle papieren met
  persoonsgegevens in een kast die je steeds op slot doet. Alleen personen die voor hun werk voor de vereniging
  daarvoor toestemming hebben, mogen in die kast komen.

  TIP: Een kast op slot doen is één ding, maar als de sleutels rondslingeren gaat het effect van een beveiligde opslag verloren. Onze tip is vast te leggen dat één persoon namens de vereniging de sleutel(set) beheert. Zorg er ook voor dat de sleutelkast zelf (waar je alle sleutels van kasten bewaart) niet zichtbaar is van buiten het pand.

   Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
  O Wij als vereniging hebben niet alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen
  achter slot en grendel.
  O Wij als vereniging hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  Mappen met persoonsgegevens staan in ons wedstrijdsecretariaat, slects 3 personen hebben een sleutel van deze ruimte. In deze ruimte staat een kast met een slot, in deze kast worden mappen met aanmeldingsformulieren
  bewaard. Deze aanmeldingsformulieren staan hier maximal een jaar en worden daarna vernietigd. Van de kast
  hebben slechts 2 personen een sleutel.

  10.2 Toestemming voor direct marketing.
  De wetgever maakt onderscheid tussen gewone direct marketing (bellen en post sturen) of digitale marketing (via email, Facebook, LinkedIn of sms).

  O Wij als verenigingen vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct
  markering.
  O Wij als verenigingen vragen vooraf geen toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct
  markering.
   Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:
  Ledenbestanden worden niet extern uitgeleverd voor direct marketing.

  11.1 Toestemming bij kinderen.
  Bij het aanmelden bij de vereniging in geval van kinderen jonger dan 16 jaar, is extra aandacht vereist. In dat geval moet getekend worden door de ouder/verzorger.

  Maar de verplichting geldt ook voor:
  aanmelden voor een nieuwsbrief;
  inschrijven voor een bijeenkomst;
  aanmelden voor een uitstapje.

  Worden ook dit soort aanmeldingen/inschrijvingen gebruikt, dan moet je ook daar controleren op toestemming bij kinderen. Zorg dus dat je bij kinderen altijd vraagt om toestemming.

  Bij kinderen (jonger dan 16 jaar)
  Als je persoonsgegevens hebt van personen jonger dan 16 jaar, dan moet je daarvoor altijd schriftelijk een
  handtekening (op papier!) voor akkoord hebben van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Geef hier nder aan dat je vereniging dat ook altijd zo doet.

  Beschrijf hieronder kort uw situatie:

   Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor
  schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
  O Wij als vereniging verklaren dat wij persoonsgegevens van minderjarigen verwerken zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
  O Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken.

  Vanaf 27 mei a.s. gaan wij over naar aanmeldformulieren met handtekeningen.

  12.3 Ondertekening.
  Met het inzenden van dit stappenplan verklaar ik hierbij dat ik naar eer en geweten dit stappenplan heb ingevuld namens de vereniging.
  Aldus verklaard door:
  Naam vereniging: ASWH
  Naam persoon: Erik Helmink
  Plaats: Hendrik Ido Ambacht
  Datum: 21 mei 2018