UA
 • Vrijwilligers (VOG)

 • KERNWAARDEN EN DOELSTELLIINGEN

  Kernwaarden en doelstellingen vv ASWH:

  De vv ASWH wil staan voor:
  • Sociale verbondenheid in de club en daarbuiten.
  • Betrokkenheid tussen de vereniging en haar leden
  • Een uitnodigende houding waarbij gelijkwaardigheid een pré is.
  • Gastvrijheid.
  • Structuur, transparantie en open communicatie.
  • Respect en sportiviteit.
  • Veiligheid en hygiëne.
  • Financieel beleid gericht op continuïteit.

  De vv ASWH wil uitblinken in:
  • Een open houding naar iedereen ongeacht geaardheid, geloof, afkomst, niveau of ambitie (diversiteit en verbinding).
  • Het bieden van ruimte voor alle niveaus binnen de club (prestatief/recreatief, jeugd/senioren,
  heren/dames), ouderen en mensen met een beperking.
  • Een sterke verbinding in de vereniging tussen alle leden.
  • Een sterke samenhang tussen de teams van zowel prestatief als recreatief.
  • Een vrijwilligersbeleid dat zorgt voor kwantitatief en kwalitatief voldoende vrijwilligers.

 •  
   

  Voorbeelden van Kernwaarden:

  • Ambitie
  • Vriendschap
  • Verbinding
  • Innovatie
  • Creativiteit
  • Vakmanschap
  • Vertrouwen
  • Schoonheid
  • Dynamiek
  • Daadkracht
   
 • Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald.

  De voetbalvereniging ASWH wordt geleid door vrijwilligers. Die vrijwilligers zorgen ervoor dat de vereniging draait. En als die mensen dat met plezier doen, is het in de hele vereniging te merken. Het loopt allemaal net wat gesmeerder, de mensen lachen meer en hebben meer voor elkaar over. Kortom, ze zijn goed gehumeurd en goed gemotiveerd aan het werk voor hun vereniging.

  VRIJWILLIGERS, Ja, vrijwilligers met hoofdletters, want zonder vrijwilligers wordt er niet gevoetbald bij ASWH. Vrijwilligers heb je nooit teveel, meestal is er een tekort aan vrijwilligers. Wij klagen niet, momenteel zijn er bij ASWH zo’n 400 vrijwilligers actief. Maar voor cruciale functies komen we tekort. Kennisfuncties zoals voorzitter, voetbalzaken en jeugdvoorzitter worden momenteel als interim ingevuld.

  Het beoogde doel, waarom deze vrijwilligers-Infowijzer is samengesteld, is om de leden en de ouders van jeugdleden warm te maken voor vrijwilligerswerk, zodat bestaande vacatures ingevuld kunnen worden en bij vertrekkende vrijwilligers nieuwe vrijwilligers ingezet kunnen worden.

  Nu zult u zich afvragen; ik…vrijwilliger? Ja, waarom niet?
  Vrijwilligerswerk is leuk en gezellig, het is een verbreding van uw levenservaring, u blijft actief betrokken, u onderhoud sociale contacten, u krijgt de gelegenheid om nieuwe vaardigheden te leren, u kunt uw eigen creativiteit kwijt, u leert onze vereniging en haar leden beter kennen en u krijgt sociale erkenning. Kortom er zitten alleen maar positieve kanten aan vrijwilligerswerk. Daarom deze vrijwilligers-Infowijzer.

  Hoe wordt je vrijwilliger bij ASWH?

  Werving
  Vrijwilligers voor een functie worden gevraagd.
  Nieuwe leden, of ouders van nieuwe jeugdleden, zullen op het inschrijfformulier moeten vermelden welke vrijwilligers taak zij in de toekomst op zich willen nemen. Degene die heeft aangegeven vrijwilligers werk te willen doen wordt binnen enkele maanden benaderd door de vrijwilligerscoördinator.

  Informatie voor de vrijwilliger
  Wanneer een vrijwilliger zich aanmeldt voor een functie in het bestuur of een commissie volgt een kennismakingsgesprek. Hieraan voorafgaande krijgt hij/zij schriftelijk informatie over de vereniging.

  Kennismakingsgesprek
  Met de schriftelijke informatie over het vrijwilligerswerk kan de vrijwilliger zich een beeld vormen over het werk. Tijdens het kennismakingsgesprek worden taken, voorwaarden, wensen, plichten, verantwoordelijkheden en tijdsinvestering besproken.

  Begeleiding van vrijwilligers
  De begeleiding van vrijwilligers kan taakgericht en/of persoonsgericht plaatsvinden.
  • Taakgericht: De taakgerichte of werkinhoudelijke begeleiding spitst zich toe op vergroting van de deskundigheid van de vrijwilliger.
  • De persoonsgerichte begeleiding spitst zich toe op het persoonlijk functioneren van de vrijwilliger in het vrijwilligerswerk. De aanleiding tot deze begeleiding is meestal een persoonsgebonden reden, waardoor de begeleiding vaak individueel plaats vindt.

  Plichten van de vrijwilliger
  Vrijwilligerswerk gebeurt op vrijwillige basis, maar is geen vrijblijvend werk. De vrijwilliger gaat een veronderstelde verbintenis aan met de vereniging voor bepaalde tijd. Bij een verbintenis voor bepaalde tijd kan de vrijwilliger niet tussentijds afhaken, de vrijwilliger is verplicht de afgesproken tijd vol te maken.

  Vrijwilligers hebben invloed op het beleid en het werk
  Elke vrijwilliger die, op welke wijze dan ook, invloed uitoefent op het beleid van de vereniging dient geregistreerd te zijn als lid van de vereniging en de KNVB. Dit kan op twee manieren:
  a. Volledig lid: De vrijwilliger is geregistreerd als lid in Sportlink (KNVB). Hij/zij betaald volledige contributie. Dit betekent dat dit lid recht heeft op toegang tot de Algemene ledenvergadering en
  stemrecht heeft. Ook is vrije toegang tot wedstrijden van het 1e elftal gewaarborgd.
  b. Het bestuur kan een vrijwilliger geheel of gedeeltelijk contributie-dispensatie verlenen. Dit is afhankelijk van welke functie/taak die hij/zij uitvoert en het aantal uren dat hij/zij daar aan besteedt.
  c. Geen lid. Deze vrijwilligers hebben geen enkele bevoegdheid. Wel kunnen zijn een mening geven omtrent zaken die hun vrijwilligers werk aangaat. Zij worden geregistreerd als relatie en ontvangen een relatiepas die recht geeft op vrije toegang bij thuiswedstrijden van het 1e elftal.
  d. Leiders en trainers van senioren- en jeugdteams, die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde competities, moeten als lid zijn van de vereniging en geregistreerd staan bij de KNVB. Dus die dienen op zijn minst vrijwilligerslid te zijn.

  Deskundigheidsbevordering
  De vereniging streeft er naar de vrijwilligers optimaal te laten functioneren. Elke vrijwilliger krijgt de gelegenheid om, als daar behoefte toe is, zich te verbeteren. Dit is mogelijk door thema-avonden te bezoeken en door eventueel een cursus te volgen. Door de vereniging kunnen zogenaamde bijscholingsavonden georganiseerd worden. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij daaraan zullen deelnemen.

  Voorwaarden vereniging
  De vereniging verplicht zich goede voorwaarden te scheppen zodat de vrijwilliger goed kan functioneren. Dit betekent dat goede werkomstandigheden gecreëerd moeten worden die veiligheid en gezondheid waarborgen. Er worden afspraken gemaakt over tijdsbesteding, begeleiding en scholing.
  Inspraak wordt op prijs gesteld.

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig
  Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het verleden van een potentiele vrijwilliger geen (justitiële) bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justitie of de persoon strafbare feiten op naam heeft staan die een risico vormen voor de functie van vrijwilliger.

  Registratie persoonlijke gegevens (AVG)
  De persoonlijke gegevens van de vrijwilligers worden in Sportlink opgeslagen. De ledenadministratie van de vereniging houdt de persoonsgegevens bij. De vrijwilligerscoördinator kan beschikken over naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook de tijdstippen waarop de vrijwilliger beschikbaar is wordt geregistreerd evenals de datum van de start en het moment waarop het vrijwilligerswerk wordt beëindigd.
  De regels ten aanzien van het beschermen van de privacy van betrokkenen worden hierbij in achtgenomen.

  Een vrijwilliger vertegenwoordigt ASWH
  Dit betekent dat een vrijwilligers zich in woord en gebaar zich correct dient te gedragen en de naam ASWH niet in diskrediet brengt. Hij/zij volgen de door ASWH opgestelde regels en bewaken deze. College vrijwilligers dienen er op gewezen te worden als deze regel niet worden nageleefd.

  Een vrijwilliger signaleert ongepast gedrag
  Een vrijwilliger kan geconfronteerd worden met ongepast gedrag.

  Onder ongepast gedrag wordt verstaan:
  • Pesten
  • Agressief gedrag zowel op het voetbalveld als daarbuiten
  • Seksuele intimidatie

  Wanneer ongepast gedrag wordt gesignaleerd is het de plicht va de vrijwilliger daar melding van te maken bij de vrijwilligerscoördinator of een door de vereniging aangewezen vertrouwenspersoon.

  Verzekering
  De gemeenten behorende bij De Drechtsteden vinden het belangrijk dat alle vrijwilligers verzekerd zijn. Daarom heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gemeente een brede verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die in de gemeente actief zijn.
  De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor vrijwilligers van organisaties in de gemeente
  Hendrik-Ido-Ambacht die in organisatorisch verband vrijwilligerswerk verrichten.
  Meer informatie is te vinden op onderstaande website.

  https://www.h-i-ambacht.nl/Gewoon¬_Ambacht/Overzicht/Vrijwilligersverzekering