UA
 • Gedragscode

 •  "VOETBALLEN BIJ DE VV ASWH"
  zoals vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 28 april 2014

   

  GEDRAGSCODE

  1. Inleiding                                        
  2. Algemeen                                     
  3. Doelstelling                                  
  4. Algemene gedragsregels                          
  5. Gedragsregels voor de speler                   
  6. Gedragsregels voor de spelers en leden ten opzichte van de arbitrage       
  7. Gedragsregels voor de arbitrage - Plichten                  
  8. Gedragsregels voor de trainer/begeleider                   
  9. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler     
  10. Gedragsregels voor de vrijwilliger                      

   

  GEDRAGSCODE "VOETBALLEN BIJ ASWH”
  Opgesteld door het bestuur

  1. INLEIDING
  Normen en waarden bij de beoefening van het voetbal zijn heel belangrijk. De vv ASWH wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, scheidsrechters, trainers, supporters en ouders/ verzorgers op dit vlak. Het voetbalveld is een ontmoetingsplaats waar sporters met plezier en voldoening spelen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels welke door Bestuur en Commissies actief worden uitgedragen. Vooral de trainers. Begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Daarnaast hebben de senioren binnen de vereniging een duidelijke voorbeeldfunctie.
  Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. (Lik-Op-Stuk-Beleid)

  2. ALGEMEEN
  De gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers bij ASWH. Voor iedereen (senioren, jeugdleden, spelers, trainers, scheidsrechters, begeleiders, Supporters, ouders/verzorgers, bezoekers en overige doelgroepen) gelden specifieke gedragsregels.

  3. DOELSTELLING
  De vv ASWH wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten genieten van het voetbalspel. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een gepast niveau aan de competitie te laten deelnemen met voldoende uitdaging. Om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel de voetbalsport als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat onze voetbalsport normen en waarden actief uitdraagt.

  Over wie gaat het?
  Iedereen die lid is van de vv ASWH moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij de vv ASWH uitgedragen en nageleefd worden, zodat ook bezoekers en supporters zich aan de gedragsregels houden. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

  Waarover gaat het?
  Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: "normen en waarden". Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels van de gedragscode houdt? We nemen dan maatregelen, zoals het
  aanspreken van betrokkenen of het opleggen van sancties.

  4. ALGEMENE GEDRAGSREGELS
  De vv ASWH vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden vóór, tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels, die zowel op het voetbal als op het gebruik en het betreden van het sportcomplex van toepassing zijn.

  Wat zijn onze uitgangspunten?
  - Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen - voetbal en zonder tegenstander geen wedstrijd.
  - we sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
  - we gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
  - we hebben altijd respect voor de (assistent) scheidsrechter, leiders, trainers en tegenstanders, ook als die in de fout
    gaan. Ongeacht ras, geloof, geaardheid, met iedereen wordt gelijkwaardig omgegaan.
  - de winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  - voetbal is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
  - bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
  - door voetbal leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
  - voetbal geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

  Hoe wij omgaan met minderheden
  - wij willen dat homoseksuele, lesbische en biseksuele leden vanzelfsprekend aanwezig zijn in onze club. Als speler,
    toeschouwer, medewerker of als vrijwilliger. Wij heten hen welkom.
  - wij willen dat leden mét en zonder geloofsovertuiging van welke vorm dan ook aanwezig zijn in onze club. Als speler,
    toeschouwer, medewerker of als vrijwilliger.

  Hoe wij omgaan met ons sportcomplex

  • Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
  • maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
  • er wordt geen glas- en aardewerk vanuit de kantine mee naar buiten genomen.
  • zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
  • velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om de velden heen als je naar de andere kant moet.
  • blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
  • voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
  • honden worden in de kantine niet toegestaan. Het sportcomplex is geen hondenuitlaat en honden moeten aangelijnd zijn.
  • fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
  • auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
  • de toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
  • matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
  • meldt eventuele beschadigingen of gevaarlijke situaties bij een van de bestuursleden.
  • degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken met een eventuele sanctie.

  Hoe wij omgaan met 'social media'
  Alle vormen van discriminatie, racisme, belediging, verwijten, het uiten van aantijgingen, beschuldigingen en bedreigingen op 'social media' gericht aan medespelers, tegenstanders, trainers/ elftalleiders, verenigings-kaderleden en vrijwilligers of andere betrokkenen bij de vereniging, wordt als ongewenst gedrag beschouwd. Klachten met betrekking tot bovenstaande kunnen geuit worden bij het bestuur van ASWH, welke tegen betrokkenen maatregelen zal nemen. Deze klachten moeten persoonlijk worden gemeld bij een contactpersoon.

  5. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER
  De speler:

  • is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
  • neemt zoveel mogelijk deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
  • is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
  • is voor een wedstrijd op de aangegeven verzameltijd aanwezig. draagt tijdens de trainingen en de wedstrijden scheenbeschermers.
  • draagt tijdens wedstrijden het officiële wedstrijdtenue van vv ASWH.
  • draagt zorg voor het beschikbaar hebben van een geldige spelerspas.
  • respecteer je eigen teamleden, de tegenstander, de scheidsrechter, zijn assistenten, de leider en het publiek.  accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en zijn assistenten ook al ben je het daar niet mee eens.
  • is zuinig op alle materialen die gebruikt worden, dus ook op de velden en kleedkamers.
  • klopt vuile schoenen buiten het clubgebouw uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
  • dient na training en wedstrijd te douchen.
  • helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.
  • meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
  • laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij het wedstrijdsecretariaat, trainer of begeleider.
  • helpt mee met het verzamelen van materialen na de training. Dit geldt ook voor ballen die in of over de sloot gaan, of in de bosjes worden getrapt.
  • komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te rnelden, dan bepaalt de trainer of begeleider of de speler al of niet de volgende wedstrijd gedeeltelijk of helemaal niet mag voetballen.
  • is het niet toegestaan dat alcoholhoudende dranken worden meegenomen op het sportcomplex.
  • is niet toegestaan alcohol te nuttigen in het clubgebouw behalve in de kantine.

  6.GEDRAGREGElS VOOR DE SPELERS EN LEDEN TEN OPZICHTE VAN DE (CLUB)ARBITRAGE
  Zonder scheidsrechter geen wedstrijd.
  Scheidsrechters fluiten uit liefde voor het voetbalspel! Met arbitrage worden de scheidsrechter en de
  grensrechters bedoeld. Alle leden van een voetbalvereniging zijn verantwoordelijk voor het gedrag
  ten opzichte van de arbitrage.

  Onder misplaatst gedrag wordt verstaan:
  1.    verbaal of fysiek geweld.
  2.    intimidatie.
  3.    uitingen van racisme en discriminatie.
  4.    belediging in woord en gebaar.
  Alle leden leveren voldoende inspanningen om de reputatie van de vereniging in ere te houden. Indien een lid zich aan misplaatst gedrag schuldig maakt zal hij of zij op zijn of haar gedrag worden aangesproken door het bestuur.

  Hoe te handelen bij misplaatst gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd

  • de speler wordt overeenkomstig zijn gedrag bestraft (gele of rode kaart, penalty of uit het veld zending).
  • indien bestuursleden, spelers, trainers, toeschouwers en andere leden het niet eens zijn met de beslissing van de scheidsrechter onthouden zij zich van misplaatst gedrag.
  • bij dreigende escalatie tussen spelers en (assistent) scheidsrechters, tegenstanders dienen bestuursleden,  trainers en/of leiders in te grijpen om verdere escalatie te voorkomen.
  • na de wedstrijd kan de scheidsrechter de gelegenheid geven om in gesprek te gaan met één of twee leden van de vereniging. Deze leden zijn vooraf aangewezen en dienen de normale, gangbare beleefdheidsnormen in acht te nemen.

  Procedure bij escalatie
  Bij fysiek geweld tegen de arbitrage:
  1.    wedstrijd direct staken.
  2.    aangifte bij de politie.
  3.    rapport zenden naar Arbitrage Tucht Commissie KNVB.
  Het voorval wordt gemeld aan het bestuurslid veiligheidszaken die de procedure in gang zet.

  Bij fysieke of verbale dreiging
  1.    Tegen de arbitrage wordt de overtreder, een lid van de vereniging, verwijdert door de scheidsrechter of door de 
         trainer/leider.
  2.    Een rapport zenden naar Arbitrage Tucht Commissie KNVB.
  3.    Bij herhaling wordt de wedstrijd gestaakt door de scheidsrechter.
  4.    Wanneer een speler door de scheidsrechter van het veld wordt weggezonden is het verplicht (volgens het
         reglement wedstrijden amateurvoetbal van de KNVB) dat de speler tot na de wedstrijd in de kleedkamer blijft. Elk
         persoonlijk contact met de scheidsrechter en tegenstanders moet worden vermeden.
  5.    De teamleider is er verantwoordelijk voor dat deze procedure wordt uitgevoerd.

  Bij persoonlijke verbale belediging
  Spel stilleggen en aangewezen lid van de vereniging verwijdert boosdoener van het Complex. Indien bovenstaande escalaties zich enkele malen herhalen bij een vereniging, zal de competitieleider passende rnaatreqelen nemen.

  7. GEDRAGSREGELS VOOR DE (CLUB)ARBITRAGEPLICHTEN
  Voorbereiding
  De arbitrage arriveert op de vereniging ongeveer een half uur voor aanvang van de wedstrijd. De arbitrage stelt zich bij binnenkomst voor aan de vertegenwoordiger van de vereniging. De arbitrage draagt representatieve kleding en neemt een neutrale positie in. Indien nodig maakt de arbitrage afspraken met collega's.

  Voor de wedstrijd
  De arbitrage overlegt met de trainers of teamleiders over het aanspreken van de spelers of over het controleren van het materiaal. Het speelveld wordt vooraf gecontroleerd op veiligheid. De uitrusting van de scheidsrechter dient compleet te zijn (neutrale kleding, fluitje, gele en rode kaarten, notieblok, schrijfgerei en tijdwaarneming). Controle van spelerspassen dienen volgens de regelgeving van de KNVB te worden uitgevoerd. Hiervoor is de scheidsrechter verantwoordelijk.

  Tijdens de wedstrijd
  De arbitrage draagt zorg voor een reglementair verloop van de wedstrijd. De arbitrage stelt zich ten doel de wedstrijd veilig en sportief te laten verlopen.

  Na de wedstrijd
  De arbitrage vult op correcte wijze het (DGW)wedstrijdformulier in. Het is aan de arbitrage of zij in gesprek willen treden met spelers of coaches. Als zij dit doen, dient het op fatsoenlijke wijze te gebeuren.

  Rechten
  De arbitrage wordt fatsoenlijk ontvangen door een aangewezen vertegenwoordiger van de vv ASWH. Voor, tijdens en na de wedstrijd gedragen alle betrokkenen zich ten opzichte van de arbitrage conform de gedragsregels.

  8. GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINER/ELFTALBEGElEIDER
  De trainer/elftalbegeleider:

  • heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
  • respecteert spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  • zorgt voor het op tijd, volledig en van spelerspassen voorzien alsmede in het officiële tenue verschijnen van zijn team bij wedstrijden.
  • is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden en ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter bij thuiswedstrijden.
  • verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
  • zorgt voor toezicht in de kleedkamer voor en na trainingen en wedstrijden zowel uit als thuis.
  • is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, EHBO, ballen, waterzak).
  • is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
  • verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
  • behandelt ieder lid als gelijke, zowel buiten als op het veld.
  • gebruikt geen alcohol, tabak of geestverruimende middelen voor, tijdens en na de wedstrijd.
  • laat na de training of wedstrijd het veld netjes achter, en verwijdert de materialen van het veld.
  • zorgt voor het (laten) schoonmaken, na wedstrijden en trainingen, van de kleedkamer van zowel het eigen team als van de tegenstander. Ook bij uitwedstrijden wordt de kleedkamer netjes achtergelaten.
  • neemt deel aan de vergaderingen, bijeenkomsten en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
  • zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
  • rapporteert wangedrag of andere problemen van spelers aan de betreffende wedstrijdsecretaris van de vereniging.
  • bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
  • brengt spelers passie bij voor het spel.
  • behandelt elke jeugdlid als gelijke, zowel buiten als op het veld.
  • hanteert een evenwichtig wisselbeleid, hetgeen inhoudt dat iedere speler nagenoeg een gelijk aantal speelminuten krijgt. Zeker voor zover dit de breedtesportteams betreft.
  • motiveert de spelers om mee te doen aan alle voor hun van belang zijnde, door de vereniging georganiseerde activiteiten en acties.

  Alcohol, tabak en drugs
  Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn onderstaande zaken apart benoemd:

  • alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in dekleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
  • spelers welke onder invloed verkeren van drank en/of drugs mogen niet deelnemen aan trainingen en wedstrijdenteambegeleiding die onder invloed is van drank en/of drugs mag het team niet begeleiden/trainen en wordt niet als vertegenwoordiger van de vv ASWH geaccepteerd.
  • het nuttigen van alcoholische dranken in de kantine is op zaterdag voor 12.00 uur niet toegestaan.
  • het is ten strengste verboden te roken in de kantine en in alle overige ruimten van het clubhuis, de kleedkamers, in dug-outs en tijdens trainingen en wedstrijden op de velden.
  • drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

  Ongewenst gedrag
  Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties. In die gevallen waar de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest hiervan te handelen.

  Ongewenste intimiteiten
  De team begeleiders, trainers/coaches dienen zich te beseffen dat zij een vertrouwensrelatie opbouwen gedurende het seizoen met de spelers die aan hen zijn toevertrouwd. De elementen die deze vertrouwensrelatie versterken zijn.

  • De teambegeleiders, trainers/coaches moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind en de spelersgroep zich veilig en gerespecteerd voelen.
  • De teambegeleiders, trainers/coaches onthouden zich ervan het kind en de spelersgroep te bejegenen (fysiek of verbaal) op een wijze die het kind of de spelersgroep in zijn waardigheid aantast.
  • De teambegeleiders, trainers/coaches zonderen zich niet af met een kind. In kleedkamers én/of douches mogen geen foto- én/of filmopnames worden gemaakt.
  • De teambegeleider(s), trainer(s)/coach(es) dringen niet verder door in het privéleven van het kind dan functioneel noodzakelijk is. De teambegeleiders, trainers/coaches ontvangen het kind niet bij hem thuis. De teambegeleiders, trainers/coaches onthouden zich van ongewenst gedrag op en via sociale media, zoals op Facebook en Twitter.
  • De team begeleiders, trainers/coaches onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het kind. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen teambegeleiders, trainers/coaches en kinderen tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De teambegeleiders, trainers/coaches mogen het kind niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • De teambegeleiders, trainers/coaches zullen tijdens training- en speeldagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met jeugdspelers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer, doucheruimte of hotelkamer.
  • De teambegeleiders, trainers/coaches hebben de plicht het kind naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zullen er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het kind is betrokken, wordt nageleefd.
  • Indien de teambegeleiders, trainers/coaches gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, zijn zij verplicht hiervan melding te maken bij een van de vertrouwenspersonen van de vereniging.  
  • De teambegeleiders, trainers/coaches krijgen of geven geen (im)materiële vergoedingen.


  In die gevallen waar deze gedragsregels niet (direct) in voorzien, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon. Overtreding van deze gedragsregels leidt tot de tucht- of klachten procedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medeweker wordt verdacht van strafbare feiten en/of van seksueel misbruik van jeugdspelers zal het bestuur politie/justitie inschakelen.

  9. GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS/VERZORGERS VAN DE JEUGSPELER
  Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
  De ouder/verzorger:

  • is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
  • blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld niet achter of naast de pupillen doelen en niet langs de middenlijn).
  • houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

  Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
  - zich correct gedragen langs de lijn tegenover eigen spelers, tegenstanders, ouders tegenstanders en begeleiding
  - van het eigen teams en van de tegenstander.
  - spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
  - helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
  - er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
  - er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
  - op tijd de contributie voldoen.
  - voor een geldende ziektekostenverzekering voor de zoon/dochter zorgen.
  - kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie melden bij het bestuurslid jeugdzaken.
  - zorg dragen voor adequate trainings- en wedstrijdkleding, schoeisel en spelerspasfoto.
  - de trainer en elftalbegeleiding informeren over bijzonderheden van hun kind, indien van invloed op veiligheid,
  - gezondheid of welzijn van het kind tijdens wedstrijd en/of training.

  10. GEDRAGSREGELS VOOR DE VRIJWILLIGER
  Voor elke vrijwilliger geldt dat hij/zij een belangrijke rol speelt in het slagen van de gedragscode. Ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.
  De vrijwilliger:

  • dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
  • neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een bestuurslid.
  • fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten allen tijde sportief.
  • maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
  • heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van de vereniging.


  SANCTIES BEPALEN
  De sancties die ASWH aan de gedragscode koppelt zijn:
  Meteen aanspreken van de overtrederdoor trainer/leider van het team. Bij herhaling, of advies van trainer/leider, wordt verwezen naar het verantwoordelijke bestuurslid.
  Mogelijke maatregelen tegen overtreders:
  1.    Schorsen
  2.    (Tijdelijk)verbod voor het bezoeken van wedstrijden
  3.    (Tijdelijk)verbod voor het betreden van het sportcomplex
  4.    Boetes
  5.    Vergoeden van schades
  6.    Aangifte bij politie/justitie
  7.    Melding doen bij de KNVB
  8.    Royement door de vereniging

  Aanstellen van een verantwoordelijk bestuurslid die volgens een op te stellen protocol te werk gaat. Dit bestuurslid wordt bijgestaan door de vertrouwenspersonen en/of aan te stellen leden.

  Sancties zijn verder uitgewerkt in aparte menu’s op deze website.